اخبار برگزیده

نمونه سوالات مهارت کاربر فلش

 

 

1 برای تغییر رنگ و ضخامت خطوط ترسیم شده از این ابزار استفاده می شود.

الف Brush                            ب Ink bottle                      ج Stroke                             د  Fill Transform  

2 نقطه ای که دستگیره ای آن حالت الاکلنگی نداشته وبا کشیدن یک دستگیره ،دستگیره مقابل آن تغییری نکند را.... گویند.

الف smooth                           ب cusp                             ج symmetrical                    د corner

3 –  در flash  محلی که ابزار های ترسیمی در آن قرار دارد چه نامیده می شود؟

 

الف toolbox

ب   stage 

ج   library  

د panel

4 برای تنظیم جهت متن از کدام گزینه باید استفاده نمود؟

الف Autokern                     ب Antialias                      ج Behavior                         د Orientation  

5 با کدام یک از ابزارهای زیر می توان اشکال ترسیمی را تغییر داد؟

الف  stage

ب Fill Object

ج Edit Gradient 

د   Free Transform

 

6 –نام لایه ها در کدام پنجره مشاهده می شود؟

الف  Work Area

ب Timeline

ج Stage

د Background

 

7 –تمام تصاویر گرافیکی که در  flashایجاد می شود اساس..........................دارد.

الف نقطه ای یاپیکسلی

ب برداری

ج خطی

د نقش بیتی

 

8  کدام یک از گزینه های زیر برای ایجاد یک گرادیان خطی به کار می رود؟

الف Radial

ب Solid

ج Bitmap

د Linear

 

9 –  رنگ ایجاد شده جدید در کدام پنجره ذخیره می‌شود؟

الف  color

ب swatch

ج tools

د properties

                 

10 توسط  کدام پانل می توان عناصر را روی stage ترازبندی نمود؟

  الف align                              ب Info                                 ج component                      د action  

11 – هنگامی که روی سند Flashکار می کنید؛ فرمت پیش فرض جهت ذخیره فایل کدامیک از پسوندهای زیر است؟

 

الف Swf

ب Fla

ج DWG

د   DOC

 

 

12 – با کدامیک از دستورات زیر می توان در میان دو عنصر که با هم تداخل دارند ؛وجه مشترک دو عنصر را ایجاد کرد؟

 

الف Intersect

ب Punch

ج Group

د Crop

 

 

13– برای تعیین متن ورودی در پنجره Propertyکدام گزینه قرار دارد؟

 

الف Dynamic Text

ب Edit Text

ج Static Text

د Input Text

 

 

14 –  با کدام یک از گزینه های زیر می توانیم فاصله بین خطوط را تنظیم کنیم؟

 

الف Indent

ب Line Spacing

ج Left Margin

د Right Margin

 

 

15 –نام لایه در کدام یک از پنجره های زیر قابل مشاهده و تغییر است؟

 

الف Work space

ب Time Line

ج Stage

د properties

 

 

17 – برای مخفی تمام لایه های موجود در یک پروژه کافی است روی آیکن ............در بالای پنجره  TimeLineکلیک کنید.

 

الف چشم

ب مداد

ج قفل

د چهار ضلعی توخالی

 

 

18 – کدام یک از نواحی زیر می تواند یک نمونه از عناصر را برای استفاده های بعدی در خود نگه دارد؟

 

الف Panel

ب Layers 

ج TimeLine

د Library 

 

 

19 –برای جایگزینی یک نمونه سمبل با نمونه دیگر در محیط ویرایش سمبل از پانل Properties  گزینه .................. را بر می گزینیم.

الف Color

ب Swap

ج Graphic

د Instance Pen

 

20 –در پنجره کتابخانه کدام عنصر نمایش داده نمی شود؟

 

الف سمبل ها

ب صدا ها

ج فایل های با پسوند Swf

د تصاویر Bitmap

 

 

21 – کلید .............  برای ایجاد یک فریم کلیدی خالی به کار می رود.

 

الف F5

ب F7

ج F6

د F9

 

 

22 –  اصطلاح Morphingدر کدام انیمیشن بکار می‌رود؟

 

الف frame by frame

ب motion tween

ج classic tween

د shape tween

 

 

23 –  برای چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت در پانل Propertie از منوی Rotateکدام حالت رابر می گزینیم ؟

 

الف Cw

ب Ccw

ج Auto

د None

 

 

24 جهت تبدیل متن به عنصر گرافیکی از فرمان .................................... استفاده نمایید.

الف  breakApart                 ب trace bitmap                 ج distribute to layer           د convert to symbol

25 –  برای ایجاد انیمیشن تبدیل یک مربع به یک دایره ، از کدام روش  برای  انیمیشن سازی استفاده  می کنیم؟

 

الف Motion Tweening

ب Shape Tweening

ج فریم به فریم

        د classic tween

 

 

26  فرق اساسی ایجاد یک انیمیشن از نوع میانی Tweening  با ایجاد یک انیمیشن با روش فریم به فریم در چیست ؟

 

الف حجم فایل افزایش می یابد .

ب ایجاد انیمیشن میانی وقت گیر است .

 

  ج حجم فایل کاهش می یابد .

 د کنترل کاربر روی تک تک فریم ها بیشتر است

 

 

27  منظور از دکمه  Onion Skinدر خط Time Line چیست؟

 

الف ایجاد لایه جدید

ب ایجاد لایه راهنما

 

ج محتوای فریم های مجاور را در هم ادغام می کند

 د محتوای فریم های مجاور ر ا به صورت محو شده نمایش می دهد

 

 

28 – یک لایه Mask  همیشه ...........................راMask   می کند

 

الف لایه بالایی

ب لایه تیره

ج لایه شفاف

د لایه زیر

 

               

29 در پنجره document properties  کدام گزینه مربوط به تعیین ابعاد صفحه stage می باشد ؟

  الف  content                         ب default                            ج printer                             د dimension  

30 کدام مورد از انواع سمبل نمی باشد ؟

    الف graphic                            ب button                              ج movie clip                            د bitmap

31  برای ساختن سمبل از نوع فیلم نمایشی از کدام منو استفاده می کنیم ؟

الف Insert

ب Edit

ج Modify

د Window

 

32 – فریم Hit  در خط زمان سمبل نوع دکمه نشانگر....................... می باشد .

الف حالت عادی کلید

ب اجرای فریم کلید

ج محدوده کلید

د تغییر شکل کلید با کلیک

 

33 از روش Merg Drawing برای کدام یک از موارد زیر استفاده نمی شود ؟

    الف ساخت اشکال ترکیبی و پیچیده                           ب ساخت تصاویر برش خوردهcut out

    ج ایجاد ماسک                                                            د ترسیم تصاویر مستقل که با قرارگیری روی یکدیگرهمپوشانی ندارند.

34 –  کدام آیکن نشان دهنده لایه فعال وو در حال ویرایش است؟

   الف Eye

ب   Lock

ج Rectangle

د Pencil

           

  35 برای حذف تمام نمونه های یک سمبل باید :

     الف سمبل اصلی را از کتابخانه پاک کرد .                                 ب سمبل اصلی را از صحنه پاک کرد .

     ج نمونه ها را از کتابخانه پاک کرد.                                        د نمونه ها و سکبل اصلی را از صحنه پاک کرد.

36 کدام یک از موارد زیر خطوط شبکه می باشد؟

    الف ruler                   ب grid                     ج guide                       د  line

37کدام کلید در پانل swatch ،شکل سطل رنگ به قیچی تبدیل شده و می توان رنگ را از پانل حذف نمود؟

     الف shift                   ب  alt                       ج ctrl                          د esc

38کدام مورد از arrange برای قرار شکل انتخابی به روی همه اشکال می باشد؟

     الف send to back     ب bring forward        ج send backward     دbring to front   

39 برای گروه عناصر از چه منویی می توان به فرمان مربوطه دسترسی یافت؟

    الف view                   ب modify                 ج file                          د edit

40 فاصله بین خطوط توسط کدام گزینه تعیین می شود؟

    الف Indent                 ب  Left Matgin        ج  Right margin         د Line Spacing  

موفق باشید

 

 


نمونه سوالات مهارت کاربر فلش

نمونه سوالات مهارت کاربر فلش

نمونه سوالات مهارت کاربر فلش

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها